Nhengo diki inosvikawo here pa g-spot ?

0
639

NHAYI NDINE MBORO DIKI NDINOSVIKAWO HERE paG-SPORT?

BaRudo vanoti mboro ikango pinda 5cm uri murume ano kwanisa kunakira mukadzi zvebasa.
Kukura kwechombo chomurume kune basa here uye Saizi yacho ndeimwe chete here pamurume umwe chete kana chimire? Ndichada kumbotsanangura nyaya iyi nokuti vamwe venyu vanoda zvoku kombeya varume, zvikuru kana wakamborara nevarume vakawanda. Pfungwa yako inokasira kuongorora kusiyana kwezvombo zvavo saka usade kuudza vamwe kuti Hombe YAKANAKA nekuti uri munhu varara neVarume hobho.

Chokutanga ndechokuti kana uchida Mboro hombe zvoreva kuti une Beche rikuruwo saka hapana chakaipa. Zvikuru zvoenderana, zvidiki zvoenderanawo.

Ngatitangire pakubvunza kuti paku svirana zvine basa here kuti chombo chikuru zvakadii?
Mubvunzo uyu unonetsa kupindura nokuti umwe noumwe mukadzi ane mafungire ake pazviri. Kozotiwo munhukadzi anenge akamborara neVarume vatatu zvichikwira ane masai ane waanoda pavari ipapo saka ahasi munhu wekunzwa Zano rake kana usati waita vakomana vaviri.

Kana wakabva pahumhandara nomurume umwe chete mukaroorana mukaita vana venyu usina kumborara noumwe murume, haunganyatsozivi kuti saizi ine basa here kana kuti haina. Zvinenge zvangove zvechishuvo (fantasy) kuti dai ndambowana chidiki kana kuti ziguru nekuda kwemanzwira nzwira aputsa dzimba zvinji kunyanya kuvarume hanzi Matinji mahombe idzi iPfungwa dzepwere dzichidziya Moto.

Murume kana akati twii ukapima neRULER chombo chinenge chiri kuma 17cm kureba. Ukaita sokuchisunga bhandhe uri pakati pacho unoda bhandhe rakareba 14-15cm. Tiri kutaura ma average zvoreva kuti zvimwe zvikuru zvimwe zvidiki pane saizi iyi. Asi ukabvunza murume kuti ane saizi yakadii, anokuudza saizi isiriyo. Anokuudza saizi diki pane zvaari chaizvo. ukabvunza mukadzi wake anokuudza saizi huru kupfuura zvaari chaizvo. Zvandiri kutaura izvi zvakabva pa research yakaitwa kunyika dzokumusoro (North Of Equator In Western Countries).
Vanoongorora vakaongorora vakabvunzana kuti sei kuona kwevaridzi vezvombo kwakasiyana nekwevakadzi vavo ndokubvumirana kuti:

1 murume achitarisa chombo chake anotarisa kubva mudenga chombo chiri pasi. chombo kazvinji hachina kuti tasa saka Estimate yake inonetsa opedzisira opa mupimo uri pasi.

2 Varume vakawanda vanoda chombo chikuru kupfuura chavanacho nokuti vanofunga kuti vakadzi vanoda zvikuru kuti vagute.

3 Mukadzi achitarisa chombo anotarisa kazhinji akachibata mumaoko achinzwa nokurema kwacho opedzisira apa mupimo uri pamusoro.

4 Mukadzi anoziva kuti chinofanirwa kupinda maari saka anoona chakakurisa pane zvaanoda.

Ukataura nevarume panyaya idzi vakuudza kuti murume umwe noumwe anoda kuwedzera kukura kwechombo chake zvokuti dai kwaiva nomushonga wekukudza Mboro, mutengesi wemushonga wacho aiita millionnaire pasina kupera Svondo CHAIRO nekuti varume vazhinji vanofunga kuti kukura kweMboro ndiko kugona kusvira,
Mboro inenge Pfuti “GUN” kune maPISTOL iyi iPfuti diki asi ino uraya Nzou koita Chifefe iyi iPfuti ihombe asi ahisi Dangerous pane PISTOL koita MACHINE GUN iyi iHombe inongo sakadza chete kuDESTROYER kunge BHAZUKA.

Saka ukaona uri muSOJA ukaita PISTOL uri shasha coz unenge uchinzi uri shasha pakuuraya zvinoonekwa mangwana, manje MACHINE GUN kungori kuDESTROYER maBUILDINGS CHETE.
Saka vakadzi vazhinji vaida hombe kare ndivo vakuona nhamo kuda kudzora maPeche aka sakadzwa nedzidiri mumba.

Murume, chero asingagoni kumhanya nokuda kwekukura kwechombo, anongoda kuwedzera saizi zvekare nekuti kune vakadzi vanoti hombe ino naka zvese izvo Zviri mupfungwa dzevanhu chete.
Murume ahana basa nokuti pachinonopinda, nyakupinzwa anorwadziwa.

Asi izvi ndezvavarume nekuti vazhinji chavo kungoda kurwadzisa voti kugona basa, asi vakadzi vazhinji vanongoda zvavari mumba izvozvo zvskato vanakira kana vasati vasangana nana marujata vanoti hombe ino naka.
Toda kuti vafunge zveBonde zvinotora nguva yakawanda tichinakirwa. Zvokuti isaizi ani izvo ndezvebhutsu neTrouse, chikuru kumira kweMboro Chete.

Nehuti Beche revskadzi vazhinji i8-10 cm zvichireva kuti murume ane 12cm anokwanisa kubata madziro ekumberi.
Saka varume vakawanda vanopinda kaviri muBeche (double the depth). Totizve panonaka kana muchi Svirana pemukadzi panogumira pa 3-4cm mukati mechitubu. Kumberi kwese uko kunonaka nokuda kwekukwiziwa kunenge kuchiita first 3-4cm idzi. Saka ini BaRudo ndichitarisa pachokwadi tinoona kuti kana murume akaita mboro akangopinza 5 cm anokwanisa kunakira mukadzi zvakapfuuridza nokungokoira pa5cm iyoyo chete.
Izvo zvokuzopinza yese 17 cm kwave kukara hako kwemurume kwete kwemukadzi. Mukadzi anenge atonakirwa kare.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here