Kunyebera kutunda

0
694

Kune vanhu zvese vakadzi nevarume vanoti zviya pakuisana voona kuti umwe wake atunda, iye onyeberawo kuti atunda kuti muchirega zvamuri kuita muvate hope. Pane anyora achiti iye haahwisisi kuti mukadzi wake angazviita here kana kwete uye kuti angazviitirei. Ini ndabvunza kuti ko iye akambozviitawo here kumukadzi akati kwete. Ari kuti kana akaziva kuti mukadzi wake azviita, ndiwo musi unopera muchato nokuti anoona sokuti mukadzi wake anenga ava murevi wenhema.

 Zvino ngatione kuti kune vanozviita here uye vanozviitirei uye zvinotanga sei?

Ngatitange nokuhwisisa zvinhu zvakati wandei zvinoti:

1 Kumunhukadzi weruzvhinji kuiswa kunonaka chose zvisinei kuti wasvikwo pa ORGASM kana kwete. Pane nguva yaunongoda hako kubatana nomurume wako asi usina hanya nokuita ORGASM. Kungoisana nomurume wako chinhu chinofadza uye chinokuswededza pedo nomurume wako. Kana wakaneta unokwanisa kungopa murume muviri wako kuti ahwe rudo. Kwatiri isu kuisana nokudanana zvinhu zviri pamwe chete. Kana murume ane zemo hazvinetsi kumubvisa zemo.

2 Munhukadzi haawanzi kungoti akaona chombo chati twi iota zemo. Zvinoda kubotamba mese nokurezvana, kuswetwa minyatso, kutambiswa matinji, kupurudzigwa muviri, kukwevegwa pedo, kukisana, kupinzwa chigumwe mukati nokukwenyeregwa mukati, uku tichikisana,  nokunyorova chose zasi, nokuzovhugwa makumbo murume ombopinda pakati motambazve aripo uchihwa kumira kwechombo chake uchichipurudzira, uchihwa hana ichitinhira nokuhwa zemo. Iwe muridzi paunongozotora chombo chomurume wako wochinangisa paunoda kuti chivhakashe, wega unenga wava nezemo guru. Asi hazvirevi kuti uchaita ORGASM nokuiswa nechombo. Asi zvinonaka chete.

3 Ukapepuka murume amire chombo asi ari kuhope, unokwanisa kungosuduruka wozvipinza chombo wotundisa murume wako ari kuhope. Hazvirevi kuti iwe unofanira kutundawo, asi zvinonaka chete zvakadaro.

Iyewo akapepuka iwe uri kuhope, anokwanisa kukupinza chombo motoisana iwe usina kumbopepuka. Kusvika murume akudiridzira. Pamwe unokwanisawo kuita ORGASM kuhope nokuda kwekuti wakaRERUSA muviri. Asi  pamwe hauiti asi hazvirevi kuti hazvinaki.

4 Kana musina EXPERIENCE yokuisana mukadzi anokwanisa chose kuita nguva refu kana makore chaiwo asinawo kumbotunda pakuisana kwenyu. Asi anongohwa kunaka kana murume wake achihwisisa kuti anofanira kumirira kuti mukadzi anyorove.  Hazviiti kuti ungohi bvisa bhurugwa wobva watopinzwa chombo ugonatsa kunakigwa nazvo, bodo.  Asi pane nguvawo yaunobva kwawabva mosangana nomurume mese mune tarisiro yokuisana. Unenga wagara wanyorova kare. Uye unoda kungokasira kuiswa nomurume. Sokuti mange makaparadzana mosangana motoisana ipapo musati mamboita dzimwe nyaya. Zvakaita sokumhoresana.  Mozoita nyaya mapedza uye mozoisana futi zvine mwero mamboita nyaya. Ipapo zvinongonaka futi uye unokwanisa kuti tunda nengari yokuti wange wava nevhiki yese usina kuiswa.

5 Murumewo kana akaneta anokwanisa kumira chombo mukadzi omukwira asi murume osatunda. Sokuti makaisana pakunovata asi momukirana makuseni seni. Mukadzi anokwanisa kutunda murume asatunda. Asi hatizvifariri izvi. Kusiya murume asina kutunda zvinoita se CHALLENGE kuti ndatadza basa. INSTINCT inoti regai ndizame futi.

Iyi nyaya yokusada kuvata nomurume agosakudiridzira ndiyo inoita kuti vanhukadzi vakawanda vaone sokuti ivo vanofanirawo kuita ORGASM pakuiswa. Inyaya ine zvakawanda chose mairi paPSYCHOLOGY yayo. Inokonzera vakawanda kunyebera kutunda.

Kunyebera kunoitwa sei?

Kana wakambotunda uri wega uchizvibatabata nokuzvikwizirira bhinzi, zvikuru vakambodhonza matinji, wega unoziva maitire ako kana zvauya nokuti zvinokwidibira fungwa dzese womboita sewoda kufa wozodzoka kuupenyu wotanga kudikitira , wobva wati muviti tonhoo seuri mumhepo asi ipapo uri pamubhedha.  Kuhwisisa mafambire azvo uku kunoita kuti ukwanise kunyebera kuti wazviita iwe usina. Unoziva maACTION acho nekuchemerera kwacho kunoita murume afunge kuti watunda iwe usina.

Asi izvi hazvitsananguri chikonzero.  Zvikonzero zvakawanda asi zvinoita sokuti chikuru chacho kufungisa murume kuti anogona kuisana newe zvinokufadza. Anobatwa nehope ane mufaro wekuti mukadzi wangu anakigwa nekuisana kwedu. Chokwadi ndechokuti unenge wanakigwawo zvechokwadi asi kungoti hauna kutunda. Hino varume havanatsi kuhwisisa kuti zvinofamba sei nokuti iye akasatunda  hazvinatsi kuita iyewio isu hatidi kuti asatunda.  Chero murume akapfeka CONDHOMU chaiye tinongoda kuziva kuti atunda. Ndizvo tichidawo kuti azive kuti ndanakigwa kusvika pakumuudza nhema kuti ndatunda.

Koitazve kuti pamwe muri kuisana henyu asi mukadzi haana hanya nazo nokuti murume haana kumupa nguva yezemo. Ipapo mukadzi anokwanisa kuhwisisa pokubatabata murume kuti akasire kutunda nyaya ipere. Vamwe ndipo pavanochemachema nokuita ma FAKE avo kuti murume paanotunda afunge kuti mukadzi atundawo saka zvapera.

Koitazve kana murume ari munhu asingagoni basa zvachose uye asingatereri muviri wemukadzi wake. Anongobva kwaabva kuBATHROOM uko yakamira nechekare, wongosvinyanga mazamu kaviri wototi mukadzi fongora wototanga kupinza. Pakadai mukadzi pamwe anotohwa kugwadza chose saka akawana mukana wekuti murume akasire kutunda zvipere anodaro. Inyaya yokusahwisisa kwemurume.

Kuitawo vakadzi vanoisa zvimishonga muchitubu kuti asanyorova. Zvinoitwa nevakadzi vakawanda izvi, nokuda kwekushaya ruzivo panyaya dzakukuvadza maMEMBRANE emukati.  Anoti pakupinzwa, zvinogwadza asi anofunga kuti zvinonakira murume. Varumewo noufuza vanofunga kuti ndizvo. Zvinokwanisa kutokuvadza chombo. Asi zvinokwanisa kukasirisa murume kutunda. Kuzoti afungew kuti watunda wochimuuitira masaramusi enhema.

Koitazve vakadzi vasingagoni kutundiswa nokuiiswa nechombo. Mukadzi akadai anokwanisa kupedzisira oona sokuti pane chakaipa paari. Anotya kuti murume anozofunga kuti haasi mukadzi akakwana, obva anyebera kutunda kuti murume asafungira. Kana uri mukadzi akadai asingatundi nengari yechombo, hwisisa kuti chikonzero chikuru ndechokuti chombo kana chiri mukati hachigofi mudzi webhinzi nengari yokuti uri kure.  Kana uchida kuzviona pima DISTANCE kubva kumusoro kweburi rechitubu kusvika panotangira bhinzi. Kana ukawana maCENTIMITER anopfuura 2.5 zvoreva kuti mudzi webhinzi yako unri kure saka kutundiswa nechombo kungangokunetsa.

Asizve unokwanisa kuchinja maitire, sokuti ukavata nedivi wosimudza gumbo riri pamusoro woripakicha pafudzi rimwe remurume. Murume okutanyanga gumbo riri pasi riya okupinza chombo. Ukangoti gonyei zvishoma unohwa kusiyana kwepari kugofiwa nechombo.  Koitazve kuti kana DISTANCE yako yakapfuura 2.5 cm, wana mukana wekuti murume akukwizirira mbinzi muchiisana kana kuti iwe muridzi uzvikwizirire uku murume ari mukati.  Unokwanisa chose kutunda

Kuitazve kuti murume anohwisisa bhinzi yako uye kuikwiza semakwizire aunoita uri wega. (Mudzidzise maitigwe azvo) kana kuisveta sezvaanoita munyatso wezamu kana kuinanzva. Unokwanisa kutofanotunda usati wapinzwa chombo zvokuti pakuzipinzwa hauchina chinangwa chokunyebera murume.

Hino kusiyana kwedu ndekwekuti murume akanyabera kutunda zvinoonekwa nokuti kana atunda iwe unovhinza urume. Kana asina hapana chinobuda. Pane musikana akanyora achibvunza kuti sei murume wake kana akadhakwa hapana chinobuda. Bodo ingari yokuti anokunyebera kuti atunda iye asina.

Hino mukadzi hapana chinoonekwa kuti chaitika asi kungoeredza urume hwemurume chete. Kuti murume achizoziva kuti wazvifambisa sei haachazvikwanisi.

Varume hwisisai kuti muviri wemunhukadzi wakasiyana newenyu. Hwisisazve kuti kune vakadzi vasingakwanisi kutunda nokuda kwechombo, asi hazvirevi kuti chombo hachinaki. Chombo chinongonaka zvisinei nokuti watunda here. Kurevera murume/mukadzi nhema shuwa chinhu chakaipa uyezve zvinoita kuti kana pane dambudziko rinonoke kugadziriswa. Sokuti kana murume asingahwisisi kurezva mukadzi musati maisana, hazvigadziriki kana uchimunyebera kuti watunda iwe usina.  Koitazve varume, kana ukahwisisa kuti mukadzi haazi kunatsonyorova, zvinoitiswa neCONDITION inoda kuti mutsvake KY jelly  (kune vakadzi vanonetseka kunyorova) kana kuti mukadzi wako ari kuzviitisa nokushandisa mishonga isina kunaka. Kana ukabata mukadzi wako achiita izvi, usazvigamuchira zvachose nokuti zvinoreva zvakawanda paupenyu hwenyu. Kune vamwe vanoudzwa kuti isai munyu zasi , kana kuti geza nemvura ine munyu wakawanda, kana kuti isa sipo yokuti neyokuti mukati wozobvisa moda kutoisana. Ukahwisisa kuti ndizvo zvaari kuita zviri nani umudzivise nokuti zvichamukuvadza mugoita nguva usina munhu wekuisana naye.

Kana achida kuti anatse kusvinya chombo pane zvaanokwanisa kuita zvaanowana apo pakahi Kusimbisa masuru yechitubu. Ngaaverenge ipapo aite zviripo.

Imi varume tibatsireiwo nokuhwisisa nyaya dzedu. Motiruramisa patinokanganisa. Usarega mukadzi wako achhita zvougino pamuviri wake. Muviri wake ndewenyu mese. Iyewo akakuona uchiita zvisina kufanira terera achikutsiura.

Varume hwisisai nyaya yokuisana iyi kuti mumba ngamuisanwe zvinonakira mese. Rezva mukadzi wako kusvika anyorova zasi zvakakwana. Mupe chombo atambisewo madire ake. Zvinotowedzera zemo rakewo.

Heino nyaya yokupedzisira. Paunotanga kuchemachema uchifunga kunyebera murume kuti uri kutundiswa nezvaari kuita, mafungire iwawo, kune vakaanda vanoti anoita kuti ubve watotundawo zveshuwa asi wange uchitonyeba. Sake pamwe zvinoita utunde.  Tese takasiyana siyana.  Asi ini hangu sokuona kwangu kunyeberana panyaya iyi kwakaipa chose. Muchato ngauvakwe pachokwadi. Tsanangurira murume wako kuti kutunda kunonaka chose asi kuiswa pasina kutunda kunonaka futi.  Uye hezvino zvinhu zvinoita nditunde. Kana tine nguva ngatizviite. Kuisana kunoda kuma 30 minutes kana kupfuura muchirezvana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here